Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


LET OP: producten mogen vrij geplaatst worden op de eigen website en NIET op websites van derden! Door de bestelling te plaatsen gaat men automatisch hiermee akkoord.


Robbie’s Toys - RS2PLAY

Artikel 1 Definities

Verkoper           :  Rob Slijpen Promotion & Advertising B.V., handelend onder de naam Robbie’s Toys en RS2Play, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper                : de wederpartij van verkoper, de afnemer;

Overeenkomst   : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4    Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1    Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2    Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3    Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn verkoper van de verkochte goederen door verkoper aan koper;

3.4    Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5    De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn verkoper, in Euro’s, inclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.6    Verkoper mag na het sluiten van de overeenkomst prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden. Voorts kunnen valutaschommelingen aanleiding zijn tot een aanpassing van de prijs;

3.7    Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.8    Verkoper is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door verkoper gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd door koper zijn geretourneerd;

3.9    Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Levering

4.1    Levering geschiedt franco aan het adres van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper. Indien niet franco is besteld, komen de verzendkosten e.d. voor rekening van koper;

4.2    Bij (deel)leveringen onder de € 1.000,00 worden steeds de orderkosten in rekening gebracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.3    Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen of vooruitbetaling te verlangen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.4    Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.5    Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt, is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen;

4.6    De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van koper;

4.7    Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;

4.8    Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

4.9    Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

4.10 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Zichttermijn

5.1       Uitsluitend bij bestellingen door consumenten via de webshop, waarbij de consumenten ervoor kiezen de producten op te laten sturen, zal de overeenkomst  tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de goederen. Indien de koper ervoor heeft gekozen de producten af te halen bij het adres van de verkoper, wordt de overeenkomst door partijen niet beschouwd als een overeenkomst op afstand, zodat de genoemde zichttermijn geen toepassing kent;

5.2       Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking;

5.3       Gedurende de zichttermijn mag het geleverde niet worden of zijn gebruikt. De koper doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen;

5.4       De koper kan het herroepingsrecht  uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. De koper kan geen beroep doen op zijn herroepingrecht in de volgende gevallen:

- indien de overeenkomst betrekking heeft op zaken welke aan een sterke  

  waardevermindering onderhevig zijn;

- indien het geleverde niet onbeschadigd, compleet en in de originele en onbeschadigde

  verpakking met alle zegels intact wordt geretourneerd;

- indien een product speciaal voor de koper besteld/ingekocht moet worden;

- indien een product speciaal voor de koper geassembleerd of gemaakt wordt;

5.5       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is verkoper gehouden het eventueel reeds door de koper betaalde, waaronder begrepen de betaalde toezendingkosten, binnen 30 dagen aan de koper terug te betalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van koper.

Artikel 6 Modellen, afbeeldingen

6.1    De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2    Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

7.1    Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

7.2    Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld;

7.3    Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

7.4    Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

7.5    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

7.6    De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

         - afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;

         - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

         - over de kleurechtheid;

         - natuurlijke oneffenheden.

7.7    Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht;

7.8    Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven;

7.9    Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 8 Betaling

 

8.1    Betaling dient te geschieden in contanten, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

8.2    Indien koper in gebreke blijft in de behandeling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

8.3    In geval van liquidatie, (aanvraag)faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

8.4    Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

8.5    Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is, zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

8.6    Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Incassokosten

 

9.1    Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

9.2    Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

10.1  Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2  Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.4  Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

10.5  Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6  Voor het geval dat verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 

11.1  Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-       koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

-       na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

-       koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

11.2  Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar afspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4  Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Garantie

12.1  De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse en Europese wetgeving, in het bijzonder de Richtlijn Speelgoed (Richtlijn 88/378/EEG), worden gesteld;

12.2  Kopers buiten de EU, of wederverkopers met het oogmerk het geleverde te exporteren naar bestemmingen buiten de EU, zijn gehouden alvorens de overeenkomst van koop te sluiten, te onderzoeken of de zaken voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land van bestemming, tenzij partijen overeenkomen dat verkoper dit onderzoek, al dan niet tegen vergoeding, uitvoert en/of hiervoor een certificaat afgeeft;

12.3  Verkoper garandeert dat de verkochte producten vrij zijn van gebreken voor de duur van zes maanden na verkoopdatum. Deze garantie is beperkt tot:

         - productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,
  onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, 
  onderhoud en opslag;

         - leveringen aan kopers binnen de EU;

         - de technische duurzaamheid van het product;

         - tot vervanging van de zaak;

12.4  Deze garantie vervalt:

         - bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van 
  het geleverde;

         - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven, of ondubbelzinnig blijkt uit de 
  aard van de zaak;

12.5  Met betrekking tot zaken welke niet door verkoper zijn vervaardigd of door haar in het rechtsverkeer gebracht, geldt in alle gevallen uitsluitend de garantie zoals verstrekt door de fabrikant;

12.6  Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1  Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst;

13.2  Indien verkoper desondanks aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

13.3  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een gebrek aan het geleverde, welk gebrek eerst door voortschrijdend inzicht bekend wordt op een moment nadat het in het rechtsverkeer brengen bekend is geworden, en het product ten tijde van het in het rechtsverkeer brengen ervan goedgekeurd en gecertificeerd was;

13.4  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat wetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

13.5  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.6  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde;

13.7 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke is toe te schrijven aan aangebrachte wijzigingen aan het product of de verpakking;

13.8    Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

13.9    Voor schade voortvloeiende uit verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;

13.10 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

13.11 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

13.12 Indien verkoper instemt met een retourzending, is verkoper gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

13.13 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikte(n).

Artikel 14 Risico-overgang/vervoer

 14.1    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

 14.2    Indien verkoper voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Verkoper bepaalt de wijze van vervoer en vervoerder(s);

 14.3    Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 Artikel 15 Overmacht

 15.1  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

 15.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

 15.3  Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen;

 15.4  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5  Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Auteursrechten en Intellectuele Eigendom

16.1  Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet; 

16.2  Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

         Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande bestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit; 

16.3  Koper onthoudt zich van het op enige wijze ongeoorloofd aanbrengen van wijzigingen aan verpakkingen, merktekens, aanduidingen, gebruiksvoorschriften of certificaten op of aan de gekochte zaken en/of verpakkingen;

16.4  Nabootsing van vondsten en/of producten van verkoper of oneigenlijk gebruik van haar merk is een inbreuk op haar Intellectuele Eigendom, hetgeen aanleiding zal zijn voor een schadevergoeding ten grootte van € 100.000,00 per overtreding, en een dwangsom 
ad € 10.000,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, of de nagemaakte producten onverkort op de markt worden aangeboden, nadat verkoper de koper heeft gesommeerd de leveringen of het oneigenlijke gebruik te stoppen.

Artikel 17 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 18 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor regio Midden-Nederland op 3 augustus 2009 onder nummer 30145897